Back to school วิถีชีวิตใหม่ที่เด็กๆ ต้องเรียนรู้

สถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้น สถานที่บริการต่างๆ เปิดให้บริการ ซึ่งเด็กๆ เองก็ต้องเปิดเทอมไปโรงเรียนเช่นกัน ผู้ปกครองต้องเตรียมความพร้อมในหลายด้านๆมากกว่าปกติ เพราะเป็นวิถีชีวิตใหม่ต้องเรียนรู้และใช้ชีวิตให้ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 New Normal ของเด็กๆ • รักษาระยะห่าง social distancing อยู่ห่างจากเพื่อนๆ คุณครู 1 – 2 เมตร เพราะเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคต่างๆ อยู่ตรงไหนบ้าง เพราะฉะนั้นเว้นระยะห่างปลอดภัยที่สุด • นั่งห่างกันระหว่างรับประทานอาหาร โต๊ะอาหารของดรงเรียนควรมีฉากกั้น ป้องกันการไอจามใส่เพื่อนๆ •

Types Of International Schools In Bangna

0 Comments

Now that you have made up your mind to move to Bangna, has it crossed your mind that there are different types of international schools? Here is some little knowledge